+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk destanları hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk destanları hakkında kısa bilgi
  Türk destanları hakkında kısa bilgi


  Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır.

  Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli üslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebep açıklayan ve Batı Edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk edebiyatı geleneği içinde "destan" adı ile anılmaktadır.

  Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir.

  Destanlar bütün bir milletin ortak mücadelesini ortak değerler, kurallar, anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en ülkücü eserleri olarak kabul edilirler.

  Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir. Eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar. Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü , hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır.

  Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık yanında verdiği sözde durma , acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşma, yardımcı olma Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.

  Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır.

  İlk örneklerinin manzum olduğu kabul edilen Türk destanlarından Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır.

  Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda özet, epizot, hatıra, kısaltılmış seçme metinler halinde bulunmaktadır. Türk tarihine ana hatlarıyla bakıldığında Türk hayatı fetihlerle başlamış ve yeni toprakları yurt edinerek gelişmiştir. ilk anayurt olan Orta Asya hiç bir zaman terk edilmemiştir. Türk halkları ilk anayurt olan Orta Asya'dan itibaren dünya coğrafyası üzerinde geniş alana yayılmış ve bugün yedi Türk cumhuriyetinde, pek çok özerk toplulukta ve çeşitli devletlerin idaresinde azınlık halinde yaşamaktadır.

  Türk kültürü de tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farklı seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak ilk kaynaktan gelen ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Bu sebeple Türk destanları da tarihî ve coğrafî çok boyutluluğun getirdiği dil ve kültür dairelerine paralel olarak çeşitlenmiştir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Türk destanları hakkında kısa bilgi

  Destanlar Hakkında Kısa Bilgi

  Destanlar İle İlgili Bilgi  Destan: Olağanüstü kahramanlık serüvenlerini anlatan manzum hikâye.


  Dünya ülkelerinin birçoğunda yakın zamana kadar gezici ozanlar çoktu. Bunlar Aşık Kerem gibi ordan oraya gezerek kahvelerde, zengin konaklarında, köy odalarında saz çalar, türkü söyler, destan okurlardı. Bu anlatım, mim, müzik, hikâye, doğaçtan söz ve şiirin birbirine karıştığı çok yönlü bir çeşit gösteridir. Ozan anlatımda her şeyden önce belleğinden yararlanır (altmış bin dizeyi ezberinde tutan Sırp ozanlarından söz ederler), ama aynı zamanda anlattıklarını dinleyicilerin tepkilerine göre ayarlamaktan da geri kalmaz.


  Destanlar.jpg.


  Tarih ve Masal

  Genel olarak ağızdan ağıza aktarılan ve millî bir kahramanın veya halkça sevilen bir kişinin serüvenlerini anlatan sözlü veya yazılı çok eski şiirlere destan denir. Bunlar çoğu zaman masallardan veya süslenmiş tarihî olaylardan ibarettir. Başlangıçta nispeten kısa iken anlatıldıkça üstüne eklene eklene zamanla uzar ve çeşitli bölümlerden oluşan bir bütün olur. Eski Yunanlılardan Homeros’-un İlyada ve Odisseia’sı, Rodos’lu Apollonios’un Argonautlar’ı, Hintlilerin Mahabarata ve Ramayana”sı, Fransızların Roland Destanı, Kırgızların Manas Destanı bunların en iyi örnekleridir. Daha sonraki bazı destanlarsa doğrudan doğruya edebiyat ürünüdür: İran’lı Firdevsî’nin Şehname’si, Almanların Nibelungen’i, İtalya’da Dante’nin İlâhi Komedya’sı, Ariosto’nun Öfkeli Orlando’su, Portekiz’de Camoes’in Lusiadas’ı, İngiltere’de Milton’m Kayıp Cennet’i v.b. gibi.

  Destanlar genellikle bir ulusun erdemlerini simgeleyen bir kahramanın serüvenlerini anlatır. Bazen de Vergilius’un Aeneis’i veya Firdevsî’-nin Şehname’si gibi bütün bir ulusu geçmişi ve kökeniyle anlatmayı amaçlar. Aeneis’te Venüs’ün oğlu Truva’lı kahraman Aeneis hem Romalıların, hem de Iules ailesinin (Vergilius’u koruyan Sezar’ın soyu) atasıdır.

  Destanlar bize yok olmuş toplumların töreleri ve inançları hakkında değerli bilgiler verir. Ama onları aynı zamanda insanlığın özlemlerini dile getiren serüven romanları diye de okuyabiliriz.

  Türk Destanları

  Destan kavramı, İslâm kültürünün etkisiyle geniş bir anlam kazanmış, mesnevi, vekayiname gibi türlerle, çeşitli olayları konu edinen halk şiiri örneklerinin adı olmuş, modern edebiyatta da çeşitli türlerin anlatımında kullanılan genel bir kavram haline gelmiştir.

  Göktürk destanları

  Ergenekon Destanı’nda Türklerin Ergenekon’a sığınmaları, burada çoğalınca dağı eriterek çıkışları; Köroğlu Destanı’nda göçebe Oğuzların İranlılarla yaptıkları savaşlar anlatılır.

  Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’un doğuşu, başarıları, ölmeden önce imparatorluğunu dört oğlu arasında paylaştırması anlatılır.

  Kırgızların Manas Destanı, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki müslüman Türk boylarıyla putperest Kalmuklar ve Çinliler arasında geçen savaşları dile getirir. Son araştırmalarda bu destanın 400 000 dizesi tespit edilmiştir.

  Oğuzlardan bize kalan tek destan metni ise Dede Korkut Kitabıdır.

  Son devir şairlerinden bazıları da genellikle Kurtuluş Savaşı’nı işleyen, fakat biçim ve içerik bakımından geleneksel destanlardan ayrılan epik şiirler yazmışlardır (F. H. Dağlarca: Üç Şehitler Destanı; Nâzım Hikmet: Kurtuluş Savaşı Destanı; Behçet Kemal Çağlar: Battal Gazi Destanı v.b.).

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  İlk TÜRK destanı veya destanları

  1.Altay - Yakut Yaradılış Destanı 2.Sakalar Dönemi a.Alp Er Tunga Destanı b.şu Destanı 3.Hun Dönemi Oğuz Kağan Destanı 4.Köktürk Dönemi a.Bozkurt Destanı b.Ergenekon Destanı 5.Uygur Dönemi a. Türeyiş destanı b. Göç destanı

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Türk destanları

  Türk destanları, Türk edebiyatında kahramanlıkları anlatan efsanevi türdeki destanlardır. En eski tür olarak Türk destanları içinde Uygur Destanı, Göç Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Yaratılış Destanı, Edigey Destanı ve Türeyiş Destanı destanları İslam öncesi devrin bilinen destanlarıdır.

  İslâmiyetin yayılışı sırasındaki ve daha sonraki Türk destanları ise Saltuk Buğra, Manas, Battal Gazi, Danişmendname, Dede Korkut, Genç Osman, Köroğlu, Kuva-yi Milliye, Çanakkale destanlarıdır. Destanların bazıları gerçek olayları yansıtır, bazıları ise sadece kurgudur. Manas destanı Türklerin en uzun destanıdır.


 5. Ziyaretçi
  çok güzel bilgi vermiş çok teşekkürler

 6. Ziyaretçi
  çok güzel bende yararlandım

 7. Ziyaretçi
  çok iyi ödevden 100 alırım

 8. Ziyaretçi
  Ben Zeynep1 in yazsına hyrn kldm ve 100 alcgma inanyrm <3 )))

 9. Ziyaretçi
  Asel in yzısı sayesnde 100 alcmm

+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
türk destanları hakkında kısa bilgi,  türk destanları hakkında bilgi,  türk destanları hakkında genel bilgi,  türk destanları hakkında kısaca bilgi